* Novos petroglifos en Moreira (Cervantes)

O día 18 de outubro de 2016, integrantes do Colectivo Patrimonio dos Ancares documentamos uns novos petroglifos no concello de Cervantes. Foi no Penedo Grande, un monte situado a 1.164 metros de altitude sobre o nivel do mar, pertencente á aldea de Moreira, na parroquia de Donís.

Trátase de catro penas sobre as que se distribúen nove pías e coviñas de factura claramente artificial, cunhas medidas que van dende os 16 aos 7 centímetros de diámetro e unha profundidade que oscila entre os 6 e 2 centímetros.

Coma no resto dos petroglifos localizados no municipio de Cervantes, estes do Penedo Grande caracterízanse tamén por atoparse preto de lugares adicados dende tempos inmemoriais ao cultivo e ao pastoreo, e preto de centenarios camiños. Todas as estacións descubertas tamén posúen a singularidade de ser os que están situados a maior altitude de Galicia, por riba dos 1.000 metros. 

Os petroglifos continúan a ser os grandes descoñecidos da arqueoloxía galega, tanto é así que ata hoxe en día non existe acordo entre os especialistas sobre a súa función. Na comarca dos Ancares, ata o momento, só atopamos coviñas, motivos que, lamentablemente, apenas mereceron a atención dos investigadores. As coviñas ou cazoletas ancaresas non están asociadas, como acontece noutras partes de Galicia, a outros motivos o que lle confire unha especial importancia, que nos fala dunha sociedade ben definida culturalmente, que insculpían estas coviñas por algo. Para que? Dada a diversidade onde aparecen, temos que pensar que non terían un único significado: recipientes para ofrendas, lugares para recoller a auga que sería utilizada nalgún tipo de ritual, receptáculos para sacrificios, calendarios solares e lunares, símbolos de carácter sexual feminino relacionados coa fertilidade, mapas terrestres e celestes, delimitadores de espazos sagrados ou lugares máxicos, etc. Malia o anterior, ao tratarse dunha arte simbólica, son para nós, en principio e como acontece co resto das representacións, de natureza inintelixible e co único que xogamos son con hipóteses xa que este sistema de comunicación desapareceu xunto coas persoas que os xeraron, incluso cabe a posibilidade de que o seu significado só sería comprensible a determinados membros daquela sociedade. Canto á súa adscrición cronolóxica e cultural, abranguería, cando menos, dende o Neolítico ata a Idade Media. No que respecta a estas gravuras do Penedo Grande, e tomando como referencia outras de similares características esparexidas ao longo de Galicia e da propia comarca, cremos que hai que encadralas nalgún momento da Idade do Bronce, hai uns 4.000 anos.

Ata o presente, na comarca dos Ancares levamos documentadas, con esta, catorce estacións con petroglifos, doce no Concello de Cervantes

Os achados xa foron comunicados ao Servizo do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia e ao Concello de Cervantes.

A localización deste grupo de petroglifos foi grazas á información achegada por David Mourelo. 


 
  

* SOS pola ara de Eiras (San Amaro)

Nos anos viente do pasado século, unha ara adicada ao deus indíxena Bandua foi levada para a Casa Grande de Eiras, situada nas inmendiacións da igrexa parroquial de Santa Uxía, no concello de San Amaro. Non existen datos que confirmen o lugar e a data da aparición da peza, mais crese que pode proceder do castro de San Cibrao de Las que se atopa non moi lonxe da aldea.

A ara foi dada a coñecer por Xaquín Lorenzo Fernández no ano 1968 en Inscripciones romanas de Galicia IV, provincia de Ourense, onde acompaña unha foto feita a un baleirado de xeso que había no Museo de Ourense. No ano 1973 fala dela J. Carlos Rivas Fernández, nun traballo titulado Nuevas aras romanas orensanas, publicado no Boletín Auriense. En anos posteriores é citada, entre outros, por Pérez Outeiriño, Rodríguez Colmenero e Vidán Torreira.

A transcrición da epígrafe, moi desgastada en parte, non acada consenso entre os investigadores. Pero, polo de agora, non é o texto da ara o motivo que me leva a traela aquí.

Como sinalei máis arriba, a peza atópase no pazo de Eiras. Cando se localizaou actuaba como pé dunha mesa de pedra situada no xardín da casa. Nun momento non precisado, o taboleiro de pedra rectangular que apoiaba na ara foi retirado, quedando esta á intemperie.

No ano 2007, Felisindo González Iglesias puído ver e fotografar, co permiso do inquilino do pazo, a ara, fotos que colgou no seu blogue Arredor de Lambrica. No artigo xa advertía do grave risco que corría debido á súa desprotección, exposta á acción dos axentes meteorolóxicos.

Á morte, no 2009, da persoa que habitaba o pazo, don Alfredo Lima López, este púxose á venta e na actualidade está abandonado. Ese mesmo ano, no mes de outubro, Felisindo presentou un escrito no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia no que solicitaba, entre outras cousas, que se tomaran as medidas necesarias para evitar a deterioración ou incluso a desaparición da ara. A Xunta contestou ao seu escrito no mes de xuño de 2011, mais sen facer referencia á peza en cuestión.

Foi o 10 de outubro de 2016 cando volveu a soar a alarma por unha foto dese mesmo día que o ourensán Javier Torres colgou no seu muro de facebook. A peza xa non estaba de pé (tal como a atopara Felisindo), senón lixeiramente inclinada, con signos moi evidentes de degradación e en total estado de abandono.

Despois de falar con Javier e con Felisindo, decidín presentar senllos escritos ante o Servizo do Patrimonio Cultural en Ourense e o Concello de San Amaro para que se actúe con urxencia, solicitándolles que, ao amparo da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia publicada no pasado mes de maio de 2016, se tomen as medidas necesarias para protexer a ara e que se inicien os trámites legais para trasladala ao centro de interpretación do Castro de San Cibrao de Las. 

Artigos da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia 5/2016, do 4 de maio, citados nos escritos enviados a Patrimonio e ao Concello

Artigo 3.2: As entidades que integran a Administración local, en relación cos bens do patrimonio cultural de Galicia que se localicen no seu ámbito territorial, teñen as obrigas de:

a) Protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural.
b) Adoptar, en casos de emerxencia, as medidas cautelares necesarias para salvagardar os bens que visen a súa integridade ou valor ameazados.
c) Comunicarlle á Xunta de Galicia calquera ameaza, perturbación ou dano do valor cultural que tales bens sufran. 

Artigo 5.2: Calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada, está obrigada a cumprir os deberes establecidos nesta lei para a protección do patrimonio cultural de Galicia, así como a actuar coa dilixencia debida ao seu uso. 

Artigo 5.3: Calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada, no cumprimento do previsto nesta lei, está lexitimada para actuar ante a Administración pública da Comunidade Autónoma en defensa do patrimonio Cultural de Galicia. 

Artigo 32: As persoas propietarias, pusuidoras, arrendatarias e, en xeral, as titulares de dereitos reais sobre bens protexidos integrantes do patrimonio cultural de Galicia están obrigadas a conservalos, mantelos e custodialos debidamente. 

Artigo 50.1: É Causa de interese social para os efectos de expropiación o incumprimento do deber de conservación dos bens de interese cultural.

No relativo a este último artigo cómpre subliñar que a ara de Eiras non está catalogada como Ben de Interese Cultural (BIC), mais tendo en conta que é probable que proceda do castro de San Cibrao de Las, sobre este xa se iniciou o expediente para declaralo coa máxima protección legal, e co asentamento todos aqueles bens con el relacionados.

* Valorización dunhas mámoas en Cervantes

Durante a penúltima semana do mes de outubro de 2016, unha brigada do Concello de Cervantes procedeu á limpeza da maleza que cubría varias mámoas da necrópole megalítica de Pena dos Mouros-Savane. En total limpáronse de forma manual, para non danalos, nove túmulos que entre os meses de febreiro e xullo deste ano, coa axuda inestimable do compañeiro, o axente forestal da zona Severino Orozco Carro, documentamos o Colectivo Patrimonio dos Ancares. 

Este cemiterio prehistórico de hai máis de 5.000 anos de antigüidade atópanse na Serra da Cortella, en montes comunais das aldeas de Folgueiroa e Savane, e que acollen un total de 13 mámoas (unha máis localizada durante os labores de limpeza) o que o converte nun dos grupos máis numerosos da provincia de Lugo, só detrás da necrópole de Lousada, en Xermade. 

Dende o Colectivo Patrimonio dos Ancares queremos amosar o noso agradecemento ao Concello de Cervantes polo seu interese en valorizar estes monumentos, e tamén aos comuneiros propietarios dos montes que están a facilitar a recuperación duns vestixios do noso máis remoto pasado. Agora estamos en conversas co Concello para proceder á súa sinalización. 

Os días 15 e 22 do vindeiro mes de outubro xa temos organizadas unhas visitas a esta necrópole. O mesmo día 22 tamén guiaremos aos compañeiros e ás compañeiras da Asociación Cultural Roxín Roxal de Betanzos ata os primeiros petroglifos localizados na comarca. 

MAPA DE SITUACIÓN DAS MÁMOAS

Para chegar ata a necrópole megalítica hai que tomar a estrada comarcal CP07-02 que vai dende a capital municipal, San Román, ata Quindous e O Piornedo. A visita pode iniciarse ao principio da estrada local que baixa cara Folgueiroa e Savane (hai sitio para aparcar). Un antigo camiño que sobe pola esquerda lévanos ata as primeiras mámoas que se atopan a man dereita do mesmo, case ao principio da penichaira. Volver onde deixamos o coche, cruzar a estrada local e, poucos metros máis adiante, coller un sendeiro que pola dereita nos achega ata outras mámoas. Continuando pola estrada comarcal citada máis arriba, a man dereita e antes de chegar ao cruce que baixa cara Vilar de Mouros, temos os outros túmulos situados entre a estrada e un cortalumes; a estes enterramentos pode accederse dende a propia estrada dende onde se abriron uns sendeiros.

Entre as primeiras e as últimas mámoas hai pouco máis dun quilómetro de nula dificultade. 

Dende o noso colectivo xa falamos co alcalde para sinalizar a necrópole. Ademais, fixémoslle saber que manter limpos de maleza os túmulos e accesos debe ter continuidade, non conformándonos con que todo sexa cousa dun día para quitarnos denriba.

Ata o momento documentamos trece enterramentos, ao menos cinco con restos de cámara megalítica. Oito atópanse en relativo bo estado de conservación (todos con cráter de violación) e cinco moi achandados polos buldozer do antigo ICONA. Os primeiros sinalizámolos no mapa en cor verde, os segundo en cor amarela.

Estas mámoas (necrópole co maior número de enterramentos da provincia de Lugo despois da de Lousada, en Xermade) contan coa singularidade de seren unhas das situadas a maior altitude de Galicia, case a 1.200 metros, cunha vista sobre a contorna verdadeiramente espectacular.  
* Agresión a mámoas en Oza-Cesuras e Ferrol

No mes de abril de 2016, o compañeiro Luis Seoane máis eu denunciamos ante Patrimonio e o Concello de Oza-Cesuras unha agresión a dúas mámoas dos Montes do Gato durante a tala de eucaliptos realizada con maquinaria pesada. Recentemente, outra mámoa sufriu outra agresión, pasando sobre ela unha máquina de cadeas. Xa no ano 2002, Antón Malde denunciara a agresión a varias mámoas da necrópole. 
 
 

Por outra parte, o día 5 de febreiro de 2015 denunciamos un novo atentado contra as mámoas de Mougá (Ferrol). Unha mámoa foi arrasada por unha desbrozadora de cadeas que a achandou case na súa totalidade, ao acondicionar o terreo para unha plantación de eucaliptos. Ao día seguinte comunicámolo ao Servizo de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia na Coruña. A principios do mes de abril de 2016, informamos doutro atentado a dúas novas mámoas desta necrópole, tamén debido a unha tala de eucaliptos. Hai uns días comprobamos que sobre outra mámoa da mesma necrópole plantaron eucaliptos, utilizando maquinaria pesada.